Aktualności

Walne zebranie wyborcze

W dniu 16 stycznia 2016 r. o godzinie 18.00 w naszej świetlicy zostało zorganizowane walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Gośćmi na naszym zebraniu byli: Pani Stanisława Bodnar - Burmistrz Suchania, Druh Bartłomiej Dąbek - Zastępca Burmistrza, Druh Sławomir Zabłocki - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP, Komendanta Powiatowego PSP w Stargardzie reprezentował Druh Mariusz Oprzała - Dowódca JRG.

Podczas zebrania została podsumowana nasza działalność za 2015 rok oraz za całą kadencję. Odczytano sprawozdanie z działalności OSP i MDP, sprawozdanie finansowe oraz zaplanowano działalność statutową i finansową na 2016 rok. Zarząd otrzymał absolutorium a następnie wręczone zostały Odznaki Strażak Wzorowy. Odznakę przyznano następującym członkom OSP: Karol Henger, Dawid Żuk, Dawid Jatczak, Kamil Ważny, Krystian Kwiatkowski, Łukasz Legutowski, Piotr Poniżnik, Hubert Olszewski, Przemysław Wiaderski.

Następnie przystąpiliśmy do wyborów nowych władz. W wyniku wyborów tajnych wyłoniony został nowy zarząd stowarzyszenia:

 1. Prezes - Mariusz Oprzała,
 2. Naczelnik - Stanisław Ważny,
 3. Wiceprezes - Krzysztof Siwek,
 4. Wiceprezes - Ireneusz Więsko,
 5. Zastępca Naczelnika - Krystian Kwiatkowski,
 6. Sekretarz - Dawid Żuk,
 7. Skarbnik - Adam Głowacki.

W wyborach jawnych wybraliśmy Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Przewodniczący - Piotr Poniżnik,
 2. Wiceprzewodniczący - Paweł Sawczuk,
 3. Sekretarz - Daniel Pietz.

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP zostali:

 1. Mariusz Oprzała,
 2. Krzysztof Siwek,
 3. Stanisław Ważny,
 4. Ireneusz Więsko.

Delegatami na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego zostali:

 1. Adam Głowacki,
 2. Dawid Jatczak
 3. Krystian Kwiatkowski,
 4. Mariusz Oprzała,
 5. Daniel Pietz,
 6. Piotr Poniżnik,
 7. Krzysztof Siwek,
 8. Stanisław Ważny,
 9. Ireneusz Więsko,
 10. Dawid Żuk.

Data odbycia Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego została wyznaczona na dzień 4 czerwca bieżącego roku. W przerwach pomiędzy poszczególnymi etapami wyborów prowadzona była dyskusja dotycząca naszych bieżących spraw. Podczas dyskusji, jako pierwsza głos zabrała Pani Stanisława Bodnar - Burmistrz Suchania. W swoim wystąpieniu Pani Burmistrz podziękowała za bardzo dobrą współpracę z zarządem OSP w ciągu minionej kadencji, omówiła najważniejsze sprawy dotyczące OSP załatwione w pięciu ostatnich latach, przedstawiła wydatki na OSP oraz statystyki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu, Wapnicy i Brudzewicach. Następnie głos zabrał Druh Stanisław Ważny - Naczelnik OSP, w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił działalność operacyjną OSP oraz sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Kolejną osobą, która zabrała głos był Komendant Gminny Druh Krzysztof Siwek, omówił on sprawy dotyczące luk w przepisach prawa dotyczących działalności OSP.